Financieel en beleid

Stichting Jij Speelt de Hoofdrol

Oprichtingsdatum: 15 september 2015
KvK nummer: 64119068
RSIN nummer: 855529829
p/a: Nij Amerika 19, 8566 HL Nijemirdum
ING Bank: NL49INGB0007011171
Website stichting: www.jijspeeltdehoofdrol.nl
Website symposium: www.borstkankersymposium.nl

 

ANBI Stichting

De Stichting Jij Speelt de Hoofdrol is per 15 september 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI Stichting. Voor meer informatie over ANBI en wat dat voor u als donateur betekent klik hier.

Beleidsplan 2016

Missie                                                

Het organiseren van activiteiten voor borstkankerpatiënten ter ondersteuning en ontwikkeling van hun maatschappelijk leven en hun positie op de arbeidsmarkt. Daarbij is de naam van de Stichting ook in de aanpak leidend.: ´Jij speelt de hoofdrol”.

 

Statutaire Doelstellingen

 1. het (doen) zoeken naar en vinden van oplossingen voor uitdagingen die borstkankerpatiënten op hun levenspad tegenkomen om ze daarmee te ondersteunen in de voortgaande ontwikkeling van hun maatschappelijk leven en de voortzetting van hun plaats in de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te bevorderen;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Werkzaamheden en activiteitenomschrijving

De Stichting Jij Speelt de Hoofdrol organiseert jaarlijks het Borstkankersymposium van en voor (ex) Borstkankerpatiënten. In de dagelijkse praktijk gebeurt dit door Saskia Koopmans en Sabine Wernars. Zij worden hierbij ondersteund door vrijwillige adviseurs op het gebied van marketing, pr en onlinecommunicatie. Het Borstkankersymposium heeft een dag programma met diverse workshops en plenaire sessies. De (ex) patiënten komen hier om kennis te vergroten en met lotgenoten te verbinden. In het programma wordt samengewerkt met patiënt advocates (ervaringsdeskundigen) en (medisch) specialisten. Ieder jaar wordt een nieuw programma samengesteld in overleg met het bestuur van de Borstkankervereniging. In 2015 was de titel “De Naakte Waarheid” en werd het taboe rondom borstanker besproken. In 2016 is het thema “De late gevolgen van borstkanker”.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan                                           

Organiseren van een jaarlijks borstkankersymposium van (ex) borstkankerpatiënten voor (ex) borstkankerpatiënten.

De organisatie heeft als doel:

 • Plenair succesvolle oplossingen zoeken voor uitdagingen die borstkankerpatiënten tegenkomen door hun ziekte;
 • Borstkankerpatiënten te ondersteunen bij succesvolle terugkeer in de maatschappij;
 • Kanker & Arbeid, de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken met experts.

Wij willen de deelnemers aan het symposium een dag bezorgen waar zij veel energie van krijgen, inspiratie opdoen, verbindingen leggen en veel leren.

In 2017 is de doelstelling om naast het borstkankersymposium ook een congres over Kanker & Arbeid te organiseren.

 

Werving gelden

De werving van gelden wordt vanaf de start op verschillende manieren gedaan:

 • Via de websites, www.borstkankersymposium.nl en www.jijspeeltdehoofdrol.nl
 • Via de website van Kentaa Crowdfunding
 • Sponsoracties door bedrijven of particulieren
 • Donaties van ondernemingen
 • Subsidies
 • Geldleningen
 • Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen
 • Revenuen van het vermogen
 • Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten, zoals bezoekersgelden, standhouderbijdragen etc.

 

Beheer gelden                

Stichting Jij Speelt de Hoofdrol heeft geen medewerkers en werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers. Een vijftal daarvan vormt het bestuur en bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Deze zijn: Voorzitter, Saskia Koopmans (eigenaar en consultant bij Koopmans Strategie & Business ondersteuning), Secretaris, Rita Elzinga (Elzinga Extra Secretariële Dienstverlening), Penningmeester, Ed de Bruijn, (senior salarisadministrateur Nationale Politie), Algemeen bestuurslid, Sabine Wernars (Uitgeverij De Lemmer), Algemeen bestuurslid, Peter Anthonisse (eigenaar en consultant bij Exceptional B.V.) De penningmeester beheert de gelden onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur van Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Stichting Jij Speelt de Hoofdrol heeft hiertoe een spaarrekening bij de ING-bank en een lopende zakelijke rekening bij de ING-bank. Er worden geen beleggingsproducten gebruikt. Verantwoording wordt afgelegd doormiddel van een jaarverslag en jaarrekening, welke integraal op de website wordt geplaatst. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.

 

Besteding gelden                          

Alle ontvangen giften, donaties, standhoudergelden en overige baten worden gebruikt voor de organisatie van het jaarlijkse borstkankersymposium, zie www.borstkankersymposium.nl . De penningmeester heeft als voornaamste taak de inkomende en uitgaande gelden te beheren conform de doelstelling van de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Daartoe werkt hij met een gedetailleerd overzicht van deze baten en lasten. Dit alles aan de hand van een, voorafgaand aan de jaarlijkse organisatie van het symposium, door het bestuur vastgestelde interne begroting. Controle op deze begroting vindt plaats door de penningmeester en de voorzitter. Iedere bestuursvergadering wordt deze begroting geagendeerd en voorgelegd aan het bestuur en wordt de laatste stand van zaken besproken. Het bestuur vergadert elke maand. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt. Minimaal tweemaal per jaar wordt de bestuursvergadering bijgewoond door de Raad van Toezicht. Deze raad houdt proactief en reactief toezicht op het uitvoeren van het beleid door het bestuur. Ook deze vergaderingen worden genotuleerd. De voorzitter van het bestuur maakt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergaderschema voor het lopende jaar.